เป็นผู้อำนวยการของมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน และได้เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมกาำเఉาะกิจพิจารณาเรื่องศูนย์การจัดหาแรงงาน โดยมีอำนาจ⹃ธఁารตรวจสอบการส่งออกสิ้นค้าและอาหารทะเลเพื่อให้แน่ใจในเรื่องการใช้แรงงานทาส